Co obsahuje typový projekt

Projektová dokumentace typových projektů, kterou nabízíme na webových stránkách (ty si právě prohlížíte) nebo v publikaci TOP RODINNÉ DOMY 2018 (kterou si můžete objednat), obsahuje níže uvedené části.

D. Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení:


D.1. Dokumentaci rodinného domu

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Charakterizuje účel objektu, zásady urbanistického, architektonického a funkčního řešení, orientaci ke světovým stranám a oslunění, popisuje konstrukční řešení domu (zemní práce, základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce, schodiště, komín, pohled,  střechu, úpravy povrchů stěn, stropů, podlah, příčky, výplně otvorů), dále popisuje úpravy pro invalidní osoby, technické vybavení domu, přehled technologických zařízení, charakteristiku prostředí domu, ochranu proti negativním vlivům, protipožární ochranu objektu, bezpečnost práce

Výkresová část

 • půdorysy podlaží a střechy (měřítko 1 : 50) vyjadřuje architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému, rozměry a popis konstrukcí, místností, prostorů, rozmístění výplní otvorů, kuchyňské linky, zařizovacích předmětů. U půdorysu střechy její rozměry, sklon, polohu okapů, svodů, rozměry a umístění střešních oken
 • řezy (měřítko 1 : 50) se schematickým vyznačením nosných konstrukcí, výškových kót u podlaží, otvorů a všech prvků od základů až po konstrukci střechy
 • pohledy – schematicky zobrazují architektonické řešení a vzhled domu z každé světové strany včetně vyznačení prvků jako jsou balkóny, lodžie, arkýře a podobně, dále odkazy na barevné a materiálové provedení
 • skladby konstrukcí, které obsahují skladby podlah, stropních a střešních konstrukcí
 • tabulky PSV (okna, dveře)

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Výkresová část

 • půdorys základů (měřítko 1 : 50) se zakreslením jejich konstrukce, výškového řešení
 • stropy – skladby stropů – umístění a uložení prvků, ze kterých je tvořena stropní konstrukce
 • půdorys krovů – obsahuje základní konstrukční prvky ke zhotovení krovu
 • půdorysy překladů

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(je součástí ceny projektu u domů, které mají zastavěnou plochu do 150 m2)

Technická zpráva – popis stavby a její požární bezpečnost, stanovení požární odolností konstrukcí, zabezpečení stavby, výpočet požárního rizika

Výkresová část (dodáváme na vyžádání investora)
- situace-požárně nebezpečný prostor
 

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB


D.1.4.1. zdravotně technické instalace

Technická zpráva
 
Výkresová část

 • půdorys základů- kanalizace+vody
 • půdorysy podlaží -vnitřní kanalizace
 • půdorysy podlaží -vnitřní rozvody vody
 • půdorysy podlaží - vnitřní rozvody plynu

 D.1.4.2. ústřední vytápění

Technická zpráva
Výkresová část

 • půdorysy podlaží -ústředního vytápění

Vlastnosti stavebních konstrukcí

  D.1.4.3. elektroinstalace

Technická zpráva
Výkresová část

 • půdorysy podlaží -elektroinstalace silnoproudé
 • schéma hromosvodu
 • Pro stavební řízení musí být projektová dokumentace dopracována o projekt situace stavbyPENB. Pokud nám dodáte podklady - projektovou dokumentaci Vám vyhotovíme včetně všech těchto částí. Vyznačte Váš požadavek v objednávce typového projektu a nebo objednávku můžete zaslat samostatně.

Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název