Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a pro územní souhlas dle vyhlášky č.499/2006 S. ve znění novely č.62/2013 obsahuje:

A. Průvodní zprávu

B. Souhrnou technickou zprávu

C. Situační výkresy

D. Dokumentaci objektů a technických zařízení

E. Dokladovou část


Typový projekt tvoří části A,B,D:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - obsahuje identifikační údaje (údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli projektové dokumentace), seznam vstupních podkladů, údaje o území, údaje o stavbě, členění stavby na objekty a technická a technologická zarízení

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA- obsahuje popis území stavby, celkový popis stavby (účel úžívání stavby, celkové urbanistické a architektonické řešení, celkové provozní řešení, bezbariérové užívání stavby, bezpečnost užívání stavby, základní charakteristiku domu, základní charakteristiku technických a technologických zařízení, požárně bezpečnostní řešení, zásady hospodaření s energiemi, hygienické požadavky na stavbu, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí), připojení na technickou strukturu, dopravní řešení, řešení vegetace  a souvisejících terénních úprav, popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana, ochrana obyvatelstva, zásady organizace výstavby.

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, která obsahuje: 

D.1. Dokumentaci rodinného domu

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Charakterizuje účel objektu, zásady urbanistického, architektonického a funkčního řešení, orientaci ke světovým stranám a oslunění, popisuje konstrukční řešení domu (zemní práce, základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce, schodiště, komín, pohled,  střechu, úpravy povrchů stěn, stropů, podlah, příčky, výplně otvorů), dále popisuje úpravy pro invalidní osoby, technické vybavení domu, přehled technologických zařízení, charakteristiku prostředí domu, ochranu proti negativním vlivům, protipožární ochranu objektu, bezpečnost práce

Výkresová část

 • půdorys základů (měřítko 1 : 50) se zakreslením jejich konstrukce, výškového řešení
 • půdorysy podlaží a střechy (měřítko 1 : 50) vyjadřuje architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému, rozměry a popis konstrukcí, místností, prostorů, rozmístění výplní otvorů, kuchyňské linky, zařizovacích předmětů. U půdorysu střechy její rozměry, sklon, polohu okapů, svodů, rozměry a umístění střešních oken
 • řezy (měřítko 1 : 50) se schematickým vyznačením nosných konstrukcí, výškových kót u podlaží, otvorů a všech prvků od základů až po konstrukci střechy
 • půdorys střechy
 • pohledy – schematicky zobrazují architektonické řešení a vzhled domu z každé světové strany včetně vyznačení prvků jako jsou balkóny, lodžie, arkýře a podobně, dále odkazy na barevné a materiálové provedení
 • skladby konstrukcí, které obsahují skladby podlah, stropních a střešních konstrukcí
 • tabulky PSV (okna, dveře)

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Výkresová část

 • stropy – skladby stropů – umístění a uložení prvků, ze kterých je tvořena stropní konstrukce
 • půdorys krovů – obsahuje základní konstrukční prvky ke zhotovení krovu
 • půdorysy překladů

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ (je součástí ceny projektů domů, které mají zastavěnou plochu do 200 m2 a kde zpracováváme i projekt situace stavby)

Technická zpráva – popis stavby a její požární bezpečnost, stanovení požární odolností konstrukcí, zabezpečení stavby, výpočet požárního rizika

Výkresová část (dodáváme na vyžádání investora)
- situace-požárně nebezpečný prostor
 

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB


D.1.4.1. zdravotně technické instalace

Technická zpráva
 
Výkresová část

 • půdorys základů- kanalizace+vody
 • půdorysy podlaží -vnitřní kanalizace
 • půdorysy podlaží -vnitřní rozvody vody
 • půdorysy podlaží - vnitřní rozvody plynu

 D.1.4.2. ústřední vytápění

Technická zpráva
Výkresová část

 • půdorysy podlaží -ústředního vytápění

Vlastnosti stavebních konstrukcí

  D.1.4.3. elektroinstalace

Technická zpráva
Výkresová část

 • půdorysy podlaží - elektrorozvody NN
 • koncept rozvaděče
 • koncept uzemňovací soustavy
 • koncept jímací soustavy a svodů

Ceny typových projektů jsou uvedeny přímo u jednotlivých domů.

Pro stavební řízení musí být projektová dokumentace dopracována o projekt situace stavby, přípojky a PENB:

C.SITUAČNÍ VÝKRESY obsahuje projekt situace stavby.  Projekt situace stavby Vám zpracujeme za 9900,- Kč bez DPH, 11979,- Kč s DPH.

D2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ obsahuje přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vody, plynu a nízkého napětí.

E. DOKLADOVÁ ČÁST obsahuje stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace. Součástí dokladové částí je PENB, který slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti.                       PENB zpracovávame za 2900,- Kč bez DPH (3509,- Kč včetně DPH).


 
Projektovou dokumentaci Vám dodáme v 5 paré (kopiích), kde paré 1, 2, 3 slouží ke stavebnímu řízení, paré 4 a 5 slouží pro realizaci stavby.

V případě Vašeho požadavku Vám projektovou dokumentaci převedeme i do elektronické podoby a za poplatek 1000,- Kč bez DPH ( 1210,- Kč včetně DPH) a zašleme v PDF- formátu e-mailem.

 

Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název