Projekt situace stavby

PROJEKT SITUACE STAVBY obsahuje položky:

A. Průvodní zprávu,

B. Souhrnou technickou zprávu,

C. Situační výkresy (se zakreslením umístění domu na parcele a koordinační situaci se zakreslením přípojek),

 D.2 Dokumentaci technických zařízení (přípojku splaškové a děšťové kanalizace, přípojku vody, přípojku plynu, přípojku NN.

Tyto části nejsou součástí obsahu a ceny projektové dokumentace, kterou uvádíme u typových domů. Objednávku projektu situace stavby vyznačte v objednávce typového projektu, nebo ji můžete zaslat na formuláři zvlášť. Projekt situace stavby vám vypracujeme za 9 900 Kč bez DPH  ( 11979,- Kč s DPH 21%) a dodáme jako součást kompletní PD. Při objednávce zvlášť vyplňte formulář a projekt vám zašleme na dobírku (+119 Kč poštovné), nebo předáme osobně při platbě v hotovosti.

 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsahuje identifikační údaje, seznam vstupních podkladů, údaje o území, údaje o stavbě, členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsahuje popis území stavby, celkový popis stavby (účel užívání stavby, celkové urbanistické a architektonické řešení, celkové provozní řešení, bezbariérové užívání, bezpečnost při užívání, základní charakteristiku domu, základní charakteristiku technických a technologických zařízení, požárně bezpečnostní řešení, zásady hospodaření s energiemi, hygienické požadavky na stavbu, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí), připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popisuje vliv stavby na životní prostředí, zásady organizace výstavby

C. SITUAČNÍ VYKRESY

Výkresová část

  • situace širších vztahů
  • koordinační situace

D2. DOKUMENTACI TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE

D.2.2 PŘÍPOJKA VODY

D.2.3 PŘÍPOJKA PLYNU

D.2.4 PŘÍPOJKA NN

Pro zpracování projektu situace stavby je nutno dodat: výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, regulativy dané územním plánem, přípojné body inženýrských sítí, radonové měření, ochranná pásma. Projekt situace stavby dodáváme v 5 paré. V případě, že není Váš pozemek kompletně zasíťován, kontaktujte nás na infolince 775 234 234 a budeme Vaši situaci řešit individuálně (dopracujeme Vám projekt jímky, čističky odpadních vod, studny…).

Objednávka osazení domu na pozemek (projektu situace stavby)

Cena: 9900,-Kč /bez DPH
11979,-Kč /včetně 21% DPH

Číslo účtu: 86-2780660227/0100

Termín dodání: 10 pracovních dnů od doručení objednávky, ev. podkladů pro zpracování a zaplacení zálohy

* jsou-li investory oba manželé, uveďte prosím tuto skutečnost
** nehodící škrtněte


Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název