Vyřízení povolení stavby

Stavební povolení vydává stavební úřad ve stavebním řízení na žádost stavebníka. Jedná se o proces, ve kterém stavební úřad přezkoumává žádost a připojené podklady z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a zda jsou splněny další zákonné požadavky. Stavební úřad rovněž ověřuje účinky budoucího užívání stavby, a pokud je to třeba, stanoví pro užívání podmínky. Rovněž ve stavebním řízení projednává žádost o vydání stavebního povolení s účastníky řízení (sousedy) a dotčenými orgány.

Pro vydání potřebných povolení je nutno zajistit odpovídající dokumentaci. Jste‑li pracovně vytíženi a víte, že z časových důvodů nezvládnete nekonečné martýrium při získávání potřebných „razítek” od jednotlivých institucí, zajistíme veškerá povolení a vyjádřenÍ od příslušných úřadů za vás.

Co je potřeba vyřídit?
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA:
• projednáme stavební záměr se stavebním úřadem
• zjistíme požadovaný rozsah dokumentace a případných doplňkových projektů dle informací od stavebního (případně jiného) úřadu
• zjistíme seznam potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení
• zjistíme, zda jsou dostupné inženýrské sítě a nápojné body

VLASTNÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ:
• zajistíme předání vyplněných a podaných žádosti potřebných k daným řízením (Krajská hygienická stanice, odbor územního plánování, odbory životního prostředí atd.)
• zajistíme předání kopií obstarávaných dokladů, vyjádření a závazných stanovisek, která byla vyžádána stavebním úřadem
• zajistíme výpis z katastru (doklad o vlastnictví), snímky pozemkové mapy, seznam vlastníků sousedních parcel a staveb na nich (v případě ohlášení stavby zajištění souhlasů vlastníků sousedních parcel se stavbou)
• zajistíme souhlas k připojení domu na inženýrské sítě
• zajistíme předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
• zajistíme předání cedule stavba povolena


Služby za příplatek (za individuálně stanovenou cenu):
• vyřízení povolení ČOV
• projekt komunikačního napojení dle požadavků SÚ včetně zajištění stanoviska Policie ČR
• hluková studie
• stanovení radonu na pozemku
• hydrogeologický průzkum
• vyřízení vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

Za vyřízení veškerých náležitostí potřebných pro získání stavebního povolení požadujeme     30 000,- Kč bez DPH.


Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název